Eerste afspraak

Wat moet u meenemen:

  • verwijsbrief van de huisarts, of andere verwijzer (bijv. tandarts, medisch specialist of jeugdarts)
  • verzekeringspas
  • een geldig legitimatiebewijs
  • brief van de schoollogopedist, als zij uw kind heeft gescreend

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intake-gesprek. Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt tevens met u als cliënt of als ouder/verzorger een  behandelovereenkomst gesloten.  Het gaat hierbij om afspraken met betrekking tot de logopedische behandeling en uw privacy.

Logopedisch onderzoek

Wanneer het probleem duidelijk is en de achtergronden helder zijn, vindt het logopedisch onderzoek plaats. Voor dit onderzoek zijn over het algemeen meerdere afspraken nodig. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld en wordt de frequentie van de therapie besproken. Vaak is de frequentie één keer per week, maar af en toe is een frequentie van twee keer per week noodzakelijk. Een behandeling duurt 30 minuten (in die tijd is ook ruimte gereserveerd om de gegevens te verwerken in onze administratie, voor uw vragen en verdere uitleg) en vindt plaats in de praktijk. Wanneer er een medische indicatie is wordt er soms ook aan huis behandeld.

Logopedische behandeling

Aan de hand van het behandelplan wordt de eigenlijke behandeling opgestart, die altijd na een aantal behandelingen geëvalueerd wordt om de vooruitgang vast te kunnen stellen. Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming vaak overleg plaats met school/peuterspeelzaal om een volledig beeld te krijgen van het functioneren van het kind. Eventuele begeleiding vanuit school en de logopedische behandeling kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden.

Afronding

Wanneer het doel naar tevredenheid behaald is, wordt in overleg met u de behandeling afgesloten. Het eindverslag wordt naar de verwijzer (in de meeste gevallen de huisarts) gestuurd. U krijgt een kopie voor u zelf en wanneer het om uw kind gaat ook een kopie voor school. Ook wordt u gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie?

Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Individuele reguliere logopedische behandeling in praktijk € 32,60 – € 31,34
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 64,85 – € 31,34
Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Verslaggeving aan derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Uit-toeslag € 18,35 – € 11,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers patient (m.u.v. CZ, Delta Lloyd, OHRA) € 32,55 – € 31,10
Tarief eenmalig specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 65,10 – € 62,69
Verzuimtarief 100% van het geldende tarief € 32,60 – € 31,34